Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Mekko & Mieli asiakasrekisteri

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mekko & Mieli tmin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 23.5.2018 Viimeisin muutos 26.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Mekko & Mieli , Lehtikuusentie 10, 14610 Lepaa

www.mekkojamieli.com, minna@mekkojamieli.com, +358452215502

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Mänty-Sorvari minna@mekkojamieli.com, +358 45 2215502

Rekisterin nimi

Tmi Mekon & Mielen asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on – henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena Henkilötietoja käsitellään asiakkaan palvelemiseksi sekä asiakkaiden tilausten arkistoimiseksi. Tietoja saatetaan käyttää myös markkinointiin, mikäli asiakas on siihen erikseen antanut luvan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön/asiakkaan nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot), verkkoyhteyden IP-osoite, Postin tai muun vastaavan kuljetusliikkeen seurantatiedot, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin tai tuotteisiin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan siirtää Mekon & Mielen / Olet Ihana – kaupan toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kuljetuspalveluille tuotteen lähetystä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Toimija

IhaNainen by Mekko & Mieli

minna@mekkojamieli.com

Y-tunnus: 2822907-7
ALV-numero: FI28229077
Share Button